Privacy statement

Deelnamevoorwaarden

FedEx Express BE B.V.

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor de deelname van de klant, hiernavolgend “deelnemer” genoemd, aan het TNT speedpoints spaarprogramma van FedEx Express BE B.V., hiernavolgend “TNT” genoemd. De deelnemer stemt met zijn aanmelding met deze voorwaarden in. Het speedpoints programma is enkel van toepassing op diensten die door TNT onder het merk TNT worden aangeboden en in geen geval op diensten onder het merk FedEx.

2. Aanmelding/deelname
2.1. Het TNT speedpoints spaarprogramma is toegankelijk voor organisaties die over een TNT klantnummer beschikken, geen speciale prijsafspraken hebben en voor internationale zendingen gebruik maken van de volgende elektronische verzendoplossingen: myTNT, BoekuwZending, ExpressShipper of Express Import. Of gebruik maken van Sameday Koerier service (alleen nationale zendingen). De deelnemer aan het speedpoints spaarprogramma is uitsluitend de onderneming zelf en nooit de medewerker van de onderneming die als contactpersoon geregistreerd staat. Deelname aan het TNT speedpoints spaarprogramma is kosteloos.
2.2. De deelname begint door een online aanvraag van de deelnemer via www.speedpoints.be voor een speedpoints rekening. Per TNT-klantnummer kan slechts één speedpoints rekening geopend worden. TNT kan de deelname op belangrijke gronden weigeren. Speedpoints zijn niet overdraagbaar en kunnen niet van een andere deelnemer of een ander speedpoints rekening overgenomen worden.
2.3. De deelnemer ontvangt ter activering van de speedpoints rekening een bevestigingslink per e-mail. De deelnemer verplicht zich ertoe deze toegangsdata geheim te houden. Elk misbruik moet onmiddellijk aan TNT gemeld worden. Het verzamelen van punten is pas mogelijk na activering van de speedpoints rekening. Voor reeds verstuurde zendingen kunnen achteraf geen speedpoints verzameld worden.
2.4 Om het account actief te houden, moet de deelnemer minimaal één keer in de 24 maanden inloggen. TNT kan accounts permanent verwijderen wegens langdurige inactiviteit (minimaal 24 maanden). Voor het sparen en inwisselen van nieuwe punten na een dergelijke accountverwijdering is een nieuw registratieproces vereist, zoals beschreven in artikel 2.2.

3. Verzamelen van speedpoints
3.1. De deelnemer kan bij het gebruik van alle Express diensten en services van TNT speedpoints verzamelen, mits dit een internationale zending betreft welke via één van de online boekingssystemen. myTNT, BoekuwZending, ExpressShipper of Express Import is geboekt. Binnen de Special Service oplossingen worden alleen voor Sameday Services (alleen nationale zendingen) speedpoints toegekend. Het aantal speedpoints per Express-dienst en -service hangt af van de netto-omzet.
3.2. De spaarpunten worden gecrediteerd van de puntenrekening van de deelnemer. . De spaarpunten vervallen automatisch binnen 24 maanden vanaf crediteringsdatum. Om dit te vermijden, moet TNT van de deelnemer, voor het vervaltijdstip, een aanvraag tot inwisseling van de punten ontvangen hebben. De actuele status van de puntenrekening kan de deelnemer rechtstreeks online raadplegen.
3.3. Bij bepaalde tariefmodellen of individuele prijsafspraken kan de rekening periodiek gestopt worden. De toekenning van speedpoints wordt overeenkomstig deze periode stop gezet.
3.4. TNT behoudt zich het recht voor speedpoints terug te vorderen indien de betreffende transportopdracht geannuleerd is of de transportkosten niet volledig betaald zijn. Hetzelfde geldt voor foutieve boekingen, foutieve facturatie of misbruik door de deelnemer.
3.5. TNT behoudt zich het recht voor de uitkering van speedpoints te beperken of te verhogen.
3.6 TNT is te allen tijde gerechtigd om in het kader van een actie/campagne tijdelijk de uitgifte van speedpoints te verhogen, tegen de door TNT bij deze actie/campagne bepaalde voorwaarden. TNT kan een dergelijke actie/campagne ook te allen tijde eenzijdig weer beeindigen, zelfs gedurende de aangekondigde actie-/campagneperiode.

4. Inruilen van speedpoints
4.1. De gespaarde speedpoints kunnen ingeruild worden voor geschenken die worden aangeboden in de speedpoints webshop. (Bij)Betaling in contant geld is uitgesloten.
4.2.  De geschenken kunnen enkel verworven worden volgens de voorwaarden van het spaarprogramma, en met de eveneens daar aangegeven beperkingen in tijd en hoeveelheid. TNT garandeert de beschikbaarheid van bepaalde geschenken niet; de deelnemer kan de geschenken enkel uit het beschikbare aanbod kiezen. In het kader van de permanente verbetering van de productkwaliteit kan in een enkel geval afgeweken worden van afbeeldingen of beschrijvingen. Alle gegevens over prestaties,  maten, gewichten en groottes zijn bij benadering. Kleurafwijkingen zijn mogelijk.
4.3. De geschenken worden naar het bedrijfsadres gestuurd, onder vermelding van de contactpersoon die binnen het spaarprogramma geregistreerd staat. Dit omdat de onderneming deelnemer is en niet de medewerker. Geschenken kunnen niet teruggegeven of omgewisseld worden, tenzij ze gebreken vertonen.
4.4. De ontvangen geschenken komen uitsluitend de deelnemende ondernemingen toe. Het bestuur van de onderneming bepaalt de eindbestemming van de geschenken.
4.5. Let er a.u.b. op dat voor speedpoints geschenken geen kwitantie uitgeschreven wordt.

5. Aansprakelijkheid
5.1.TNT erkent geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd gebruik van uw speedpointsrekening.
5.2. Eisen tot schadevergoeding vanwege de deelnemer, om het even op welke rechtsgrond, evenals claims tot vergoeding van vergeefse kosten, zijn uitgesloten, tenzij de oorzaak van de schade berust op grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim of een op zijn minst nalatig verzuim van wezenlijke contractuele plichten (fundamentele plichten); in het laatste geval is de mate van aansprakelijkheid begrensd tot de kostprijs van de typisch te voorziene schade.
5.3. Bovenvermelde begrenzing van de aansprakelijkheid geldt niet voor schade die voortkomt uit het schaden van het leven, het lichaam of de gezondheid, noch bij aansprakelijkheid in de zin van de productaansprakelijkheidswet of in zoverre TNT zich bij wijze van uitzondering borg gesteld heeft.

6. Gegevensbescherming
Uw gegevens worden uitsluitend in het kader van het spaarprogramma benut. Dit gebeurt vertrouwelijk en conform de wet.

7. Opzegging, beёindiging, wijziging van de voorwaarden voor deelname
7.1. De deelnemer kan op ieder moment zonder inachtneming van een opzeggingstermijn de deelname aan het speedpoints spaarprogramma opzeggen. De opzegging dient schriftelijk ingediend te worden op het volgende adres: TNT Express Nederland B.V., Afdeling Marketing, Saffier 2, 3316 LN Dordrecht.
7.2. TNT heeft het recht het speedpoints spaarprogramma op elk ogenblik stop te zetten. TNT zal de deelnemers daarover informeren.
7.3. Belastingen en/of overige aanvullende financiële verplichtingen voortvloeiend uit de deelname aan het speedpoints spaarprogramma en/of als gevolg van de ontvangst en/of het gebruik van geschenken zijn voor rekening van de deelnemer.
7.4. TNT behoudt zich het recht voor de voorwaarden aan deelname evenals het aanbod van de geschenken op elk moment te wijzigen. Ook kan TNT per geschenk een maximum stellen aan het te verwerven aantal.
7.5. Op deze deelnamevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.
7.6. Belastingen en/of overige aanvullende financiële verplichtingen voortvloeiend uit de deelname aan het speedpoints spaarprogramma en/of als gevolg van de ontvangst en/of het gebruik van geschenken zijn voor rekening van de deelnemer.

8. Druk- en zetfouten
8.1 TNT is, in geval van druk- en/of zetfouten, gerechtigd een bestelling eenzijdig te annuleren.

9. Klachten
9.1.  TNT beheert het speedpoints spaarprogramma met de uiterste zorgvuldigheid. Eventuele klachten over het speedpoints spaarprogramma of onderdelen ervan kunnen door de Deelnemer worden ingediend bij het service team van speedpoints. Indien een Deelnemer klachten heeft over Geschenken dient de Contactpersoon binnen twee weken na ontvangst van het Geschenk het speedpoints serviceteam van genoemde klacht in kennis te stellen. Klachten met betrekking tot de toewijzing van speedpoints kunnen binnen  vier weken na de betreffende toewijzing worden ingediend. Klachten na deze periode ontvangen kunnen niet in behandeling worden genomen.
9.2. Het speedpoints serviceteam is te bereiken via (email)adres: belux.speedpoints@tnt.com .
9.3.  Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal TNT een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

Staat: 01.08.2021
 

 • Des emballages TNT

  Commandez-les avec vos speedpoints !

  Assurez-vous de livraisons sûres grâce aux emballages robustes de votre spécialiste des envois express. Commandez avec vos speedpoints les emballages TNT robustes, en quelques clics. Plus
 • Recommander speedpoints

  1000 speedpoints par participant !

  Recommandez notre programme de fidélité speedpoints gratuit à vos partenaires commerciaux ou fournisseurs et recevez 1.000 speedpoints. Plus
 • Donnez vos speedpoints

  Vos points pour une œuvre caritative!

  Soutenez le projet Schooljudo et faites don de vos Speedpoints à ce programme sportif et éducatif qui contribue, de façon ludique, au développement moteur et social des enfants ! Plus